שיוויון הזדמנויות בתעסוקה

קישוט

יוני 2020
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות.

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 • מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
 • לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: Taasukanet@justice.gov.il.
 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן – 
  –  העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  – ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  – פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  – תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
 • מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2020
א. פרטים מנהליים:

(1) שם הארגון: החברה לאמנות ולתרבות הרצליה
(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה / בינונית / גבוהה / אי-עמידה 
(3) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 7 עובדים (כ-145 עובדים) רובם במשרה חלקית.
(4) פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: 
שם מלא: רעות סולמה לינקר תפקיד: ממונה מטעם החברה 
כתובת מייל: reut.museum@herzliya.muni.il טלפון: 09-9551011

ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2019
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

(1) ייעוד משרות 
(משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)
יעד ביצוע

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 1
כמה מתוכן משרות ייעודיות? 1
מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 1
פירוט המשרות הייעודיות שמתכננים לפרסם/אוישו:
המשרה: עוזר מנהלי מוזיאון. איוש: כן
המשרה: 2 עוזר/ת מנהלי- בית הגמלאי. איוש: כן/לא

המשרה: 2 עובדי שירות לקוחות – היכל אומנויות הבמה. איוש: כן/לא
המשרה: שירות לקוחות – סינמטק. איוש: כן/לא
המשרה: עוזר מנהלי מועדון הנוער. איוש: כן/לא

משרות שאוישו בהעדפה מתקנת 
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)
מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: 0

(2) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: 0
(3) האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא

(4) פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

בית אקשטיין / עו"ס מור קליין 054-2054105

(5) התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד (בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב): 
נעשתה התאמה של עובד עם מוגבלות לארגון במוזיאון ובמוז"ה, תוך הדרכת הצוות כולו ובתאום מלא עם גורמים מלווים מקצועיים, תוך ליווי צמוד של העובד והארגון.
נערכו פגישות ותיאום ציפיות עם עובד סוציאלי למציאת האדם הנכון , התקיימה ישיבה עם המועמד והמלווה שלו, אח"כ עם המלווה ואח"כ ישיבות פנימיות.

(6) פעולות נוספות שנעשו בארגון: (הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)
נעשו פגישות הנהלה מקדימות לגיבוש צורכי המוזיאון ומוז"ה, בהמשך נערכו מספר פגישות עם העו"ס מבית אקשטיין להצגת צורכי המקום לשם שילוב העובד בארגון. נערכה פגישת הכירות בין הנהלת המוזיאון, העובד הנבחר ורכז ההשמה מבית אקשטיין לשם תיאום ציפיות. נבנתה תוכנית שילוב מקצועית בליווי צמוד של רכז ההשמה ובמקביל הותאמו שעות העבודה לבקשת העובד ורכז ההשמה.

(7) פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):
יש צורך בליווי ועזרה קבועים במהלך השנה, על מנת לתת מענה לצרכים המיוחדים של העובד במהלך המשימות השונות והמשתנות

ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2020 
בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) – ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על-ידי הנציבות, עליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.
(1) ייעוד מישרות
מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.
מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2020: 6
מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 6
היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %10
פירוט המשרות הייעודיות (ככל שידוע): 0
(2) מעסיק שלא עמד עמידה מלאה ביעד מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב) 
הדרכות ועדת מכרזים.

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי 'תעסוקה שווה'
בית אקשטיין / עו"ס מור קליין 054-2054105

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון
(בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

המשך ליווי והטמעת העובד במסגרת העבודה במקום, תוך כדי ליווי מקצועי של צוות המוזיאון על ידי רכז ההשמה והעו"ס מבית אקשטיין.

ד. גופי סיוע
מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים: 
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות. 
טלפון: 1700-50-76-76 | https://taasukashava.org.il

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: 
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון: *6763 | מייל: pniotnez@justice.gov.il אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

להלן רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list

מרכז השאלת ציוד להתאמות
טלפון: 03-9543314 I אתר אינטרנט: www.hatamot.org